Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması

Bu Gizlilik Politikasının amacı, "Rekid" web sitesi ve mobil uygulaması (kısaca "Rekid") aracılığı ile elde edilen kişisel bilgilerin, M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Ardıç Sok. No:9/1 34173 Güngören İstanbul adresinde mukim Diker Bilişim Teknoloji Gayrimenkul Danışmalık ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (kısaca “Diker Bilişim”) tarafından kullanılması, işlenmesi, paylaşılması ve korunması ile ilgili hususları belirlemektir. "Rekid"i kullanan herkes (kısaca “kullanıcı”) bu gizlilik politikasını bütünüyle anlamış ve kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı; işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi; Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Finansal Bilgi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi'ni kapsayacaktır.

Kullanıcılar üye olurken, kişisel bilgilerinden bazılarını (ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, ödeme bilgileri gibi) girmeleri gerekmektedir. Diker Bilişim bu kişisel bilgileri "Rekid"in amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilir, işleyebilir, saklayabilir ve gerektiği durumlarda üçüncü kişilerle paylaşabilir. Belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da kişisel bilgiler, anonimleştirmek sureti ile, Diker Bilişim veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanabilir. Kişisel bilgiler, Diker Bilişim’in veya yetkilendireceği üçüncü kişilerin, kullanıcılar ile iletişime geçmek amacıyla kullanılabilir.

“Rekid”; kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte, “Rekid” üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır. “Rekid” tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya “Rekid” kullanımı kapsamında yapılan işlemlerle ilgili bilgiler Diker Bilişim ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

“Rekid”; kullanıcıların kişisel verilerini işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler ile ilgili mevzuatta öngörülen veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, “Rekid” üzerinden veya kullanıcıların sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda toplayarak işleyebilir ve aktarabilir.

“Rekid” Google Analytics veya benzeri araçlar ile yeniden pazarlama yapılabilmesi için siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie ile ilişkilendirme ve Google Analytics veya benzeri araçlarda görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir.

“Rekid” üyeleri, “Rekid” üzerinde beğendikleri haber, yazı ya da arama sonuçlarını yakınlarına, arkadaşlarına gönderebilmekte, sosyal platformlarda paylaşabilmektedir. Bu işlem yapılırken üyenin belirttiği alıcı e-posta adresi veya telefon numarası sitenin promosyonel aktivitelerini duyurmak dışında başka amaç için kullanılmayacaktır.

“Rekid” üye ve ziyaretçilerinin “Rekid” ile ilgili ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler “Rekid”in performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve “Rekid”in etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

“Rekid”; Üye'nin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşım imkânı tanımaktadır. Kullanıcı'nın “Rekid”den yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, üçüncü kişilere devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği Üye'nin sorumluluğundadır. “Rekid”; kullanıcı adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek hususlarda sorumluluk taşımamaktadır. Bu nedenle doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk doğrudan Üye'ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Üye'ye verilen hizmetin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda “Rekid” bilgilendirilmelidir.

“Rekid”; Kullanıcının üyeliği sona erdirmesi halinde ve talep etmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Kullanıcı'ya ait verileri, Kullanıcı’nın talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder.

“Rekid” 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Üye'in kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır Kullanıcının hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu haller ile Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik gibi yetkili otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak, bu politikanın kapsamına girmemektedir.

Kullanıcı; Diker Bilişim'e başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Kullanıcının yukarıda belirtilen taleplerini M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Ardıç Sok. No:9/1 34173 Güngören İstanbul adresine kimliğini gösterir belge ile bizzat sunması veya noter kanalıyla yazılı olarak iletmesi veya destek@rekid.com e-posta adresine bildirmesi halinde Diker Bilişim, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan bildirecektir.

Kullanıcıların başvurularında; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzası ile T.C. kimlik numarası, yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun bulunması ve varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Diker Bilişim; talep sahibinden kimliğini doğrulayıcı belgeleri talep edebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, yasal tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.