"Rekid" Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR, KONU ve ÜYELİK STATÜSÜNÜN KAZANILMASI

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), bir tarafta M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Ardıç Sok. No:9/1 34173 Güngören İstanbul adresinde mukim Diker Bilişim Teknoloji Gayrimenkul Danışmalık ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra kısaca “Diker Bilişim” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta “Rekid"e “Üye” olan gerçek veya tüzel kişi arasında; Üye’nin "Rekid"den faydalanması ve Üye tarafından "Rekid"e yüklenecek her türlü bilgi ve belge ile yazılı ve görsel veriye (bundan sonra kısaca “İçerik” olarak anılacaktır) ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

1.2. İşbu sözleşme kapsamında;
a) "Rekid", M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Ardıç Sok. No:9/1 34173 Güngören İstanbul adresinde mukim Diker Bilişim tarafından geliştirilen; “www."Rekid".com” alan adlı web sitesi ve ayrıca Android Market ile AppStore' da yer alan “"Rekid" Pro” isimli mobil uygulama üzerinden hizmet sunan profesyonel paylaşım ağını;
b) “Kullanıcı”, web veya mobil uygulama üzerinden "Rekid"e erişen gerçek ve tüzel kişileri;
c) “Üye”, İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda "Rekid"e üye olan ve "Rekid"de yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

1.3. İşbu Sözleşme, Üye kayıt aşamasında yapılmakta olup, Kullanıcı henüz Üyelik statüsünü kazanmamış olsa dahi Kullanıcı'nın sözleşmeyi elektronik ortamda kabulü ile yürürlüğe girer; taraflarca sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalır. Sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca “Kullanıcı”, henüz “Üye” statüsünü kazanmış olmasa dahi, işbu sözleşmede “Üye” için belirlenen yükümlülükler ve sorumluluklar “Kullanıcı” için de aynen geçerlidir.

1.4. Üye‘lik statüsünün kazanılması, “Üye” olmak isteyen "Kullanıcı"nın, "Rekid" de bulunan Üyelik formunu, gerçeğe uygun şekilde doldurarak üyelik başvurusunda bulunmasının ardından Üyelik başvurusunun "Rekid" tarafından değerlendirilerek kabul edilmesi üzerine gerçekleşir. Üyelik başvurusunun "Rekid" tarafından kabul edilmemesi halinde sözleşme kendiliğinden geçersiz sayılır ve başkaca bir işlem yapmaya gerek kalmaksızın yürürlükten kalkar.

1.5. Üye"lik hak ve yükümlülükleri sadece Üye’lik başvurusunda bulunan ve bu başvurusu kabul edilen gerçek veya tüzel kişi üzerinde doğar. Üye bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen bir üçüncü kişiye devredemez.

1.6. “Rekid”; yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu sözleşme ve ekleri kapsamında Üye’ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-posta vs.) Üye’ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

2. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Üye işbu Sözleşmeyi kabul etmekle, kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmayacağını, bu bilgi ve içeriklerin "Rekid" üzerinde yayınlanmasının veya yayına aldığı gayrimenkullerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu yayın ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hak veya yetkisi olduğunu; "Rekid" üzerinde paylaştığı tüm bilgilerin tam, güncel ve doğru olduğunu; Üye gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş ve gereken yasal ehliyete sahip olduğunu, tüzel kişi ise buna ilişkin gerekli yetkiye sahip olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

2.2. Üye'nin "Rekid" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve kendisine uygun üyelik türüne ilişkin üyelik ücretini işbu sözleşmenin 3. maddesi kapsamında ödemiş olması gerekmektedir. Üye; "Rekid" tarafından sunulan hizmetlerden, ücretini ödediği dönem ve süre ile sınırlı olarak yararlanabileceğini, ücretin "Rekid" tarafından işbu sözleşmenin 3. maddesi kapsamında dönemsel olarak belirleneceğini ve ücretin takip eden dönem için "Rekid" tarafından değiştirilebileceğini, ödemesi yapılan sürenin dolması ve yeni dönem ücreti ödemesi yapılmaması halinde hizmetin sunulmasının kendisi bakımından sona erdirileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

2.3. Her Üye eşsiz bir telefon numarası ile üyelik hesabı oluşturur. Üye aynı veya farklı bilgiler kullanarak, farklı telefon numarası ile, ikinci bir üyelik hesabı oluşturmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

2.4. Diker Bilişim; herhangi bir gerekçe göstermeden, tamamen kendi iradesi ile üyelik hesabı oluşturmayı reddetme veya oluşturulmuş üyelik hesabını iptal etme hakkına sahiptir.

2.5. Üye "Rekid"e erişimini telefon numarası ve şifresi ile yapmaktadır. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Üye sorumludur. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Üye, "Rekid" üzerinde; başka platformlar üzerinden link belirtmek suretiyle aktardığı bilgiler de dahil olmak üzere girdiği tüm İçerik’lerin kendisi tarafından sağlandığını; ve bu İçerik’lerin güncel, doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu içeriklerin sağlanmasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ihlali olmadığını, bu içeriklerin yasal sorumluluğunun tamamen kendisinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Diker Bilişim, Üye tarafından sağlanan ve Üye tarafından "Rekid" üzerinde paylaşılan yayın, ilan ve içeriğin; beyan edilen kural ve şartlara uymaması, içeriklerin gerçek dışı olduğu şüphesinin doğması; yayın ilan ve içeriklerin işbu sözleşme veya yasal mevzuata uygun olmaması; hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi gibi hallerde içeriği kısmen ve tamamen yayından kaldırma hakkına sahiptir. Bununla birlikte Diker Bilişim Üye tarafından sağlanan İçerik’lerin güncelliğini, doğruluğunu ve hukuka uygun olduğunu garanti edemez ve doğabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

2.7. Üye, "Rekid" üzerinde yapacağı her türlü işlemde Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun davranmayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye; bu hükme aykırılığı dolayısıyla "Rekid"in kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalarının kendisine rücu edileceğini peşinen kabul etmiştir.

2.8. Üye; kendisi tarafından "Rekid"e sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. "Rekid"e veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (Gerekli Anti-Virüs Yazılımlarını Kullanmak da Dahil Olmak Üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.9. "Rekid"in kullanımı aylık ilan/talep/işlem sayısı, benzeri her türlü işlevin ve saklama hacimlerinin sınırlandırılması da dahil olmak üzere her şekilde ve sadece "Rekid" üzerinden belirtilerek kısıtlanabilir. Bu takdirde Üye kazanç kaybı da dahil olmak üzere hiçbir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

2.10. Üye, "Rekid"e erişimin muhtelif zamanlarda tamamen veya kısmen engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği bildiğini ve bu durumu kabul ettiğini beyan ve kabul eder. Diker Bilişim, "Rekid" sistemine erişimin engellenmesi de dahil olmak üzere kesinti ve yaşanabilecek aksaklıklar ile hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlardan sorumlu değildir.

2.11. Üye; "Rekid"in çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacağını, "Rekid"e yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

3. ÜYELİK VE ÖDEME KOŞULLARI

3.1. Üye’ler "Rekid"den; "Rekid" üzerinden duyurulmuş deneme süresinin sonuna kadar ücretsiz olarak ve deneme süresinin sonunda satın aldığı pakete ilişkin aylık kullanım ücretini peşin olarak ödemek şartıyla faydalanabileceklerdir. Diker Bilişim, ödeme durumunda yaşanabilecek herhangi bir aksilikten dolayı, aksilik giderilinceye kadar üyeliği askıya alabilir.

3.2. Diker Bilişim, "Rekid"in kullanımına ilişkin ücret ve ödeme koşullarında herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişikliklerin yapılması halinde, yapılan değişiklikler yeni üyelik döneminin başlamasıyla birlikte geçerli olacaktır. Bu kapsamda Üye değişmiş olan ücret ve/veya ödeme koşullarını kabul etmemesi halinde üyeliğini sonlandırabilir.

3.3. Üyelikler, üyelik döneminin bitiminden 24 (yirmi dört) saat öncesine kadar iptal edilmediği takdirde, hiçbir ihbara gerek kalmaksızın otomatik olarak yenilenir. Üyeliğin sona erdirilmesi halinde ise, ücreti tahsil edilmiş olan üyelik döneminin bitimine kadar ilgili üyelik kullanıma açık kalacaktır.

3.4. Diker Bilişim, üyelik ücreti tahsil edildikten sonra, Üye tarafından paylaşılan e-posta adresine, kullanım ücreti faturasını düzenleyip, gönderecektir.

3.5. Diker Bilişim veya Diker Bilişim tarafından onaylanmış üçüncü kişiler ödemeye ilişkin işlemleri gerçekleştirmek adına Üye’nin kredi kartı bilgilerini saklayabileceklerdir.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. "Rekid" üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Diker Bilişim’e aittir. Üye; Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla “Rekid”in (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları üzerinde Diker Bilişim'in fikri mülkiyet hakkı bulunduğunu bildiğini kabul etmektedir.

4.2. Sözleşme kapsamında Üye’ye "Rekid"i kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir.

4.3. Üye; Diker Bilişim’e, Üye’nin "Rekid"e erişimi ve "Rekid"i kullanması amaçlarıyla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için bedelsiz ve sınırsız kullanım hakkı tanımaktadır.

4.4. Diker Bilişim, Üyenin ayrıca iznine ihtiyaç olmaksızın “Rekid” kapsamında sunulan hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verebilir.

4.5. Üye, her ne sebeple olursa olsun "Rekid"i ve içeriğini kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, çoğaltmayacağını, ters mühendisliğe tabi tutmayacağını, geri derleme ve sair şekillerde "Rekid" üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma girişiminde bulunmayacağını, "Rekid"den işleme eser oluşturmayacağını, aksi taktirde kazanç kaybı da dahil olmak üzere “Rekid”in bu nedenle doğan her türlü menfi ve müspet zararını karşılayacağını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

4.6. Üye, her ne sebeple olursa olsun "Rekid"e ilişkin tarayıcı ve içerikleri kısmen veya tamamen değiştiremez, Diker Bilişim’in açık yazılı izni olmaksızın "Rekid"e veya "Rekid"den link veremez.

4.7. Üye; arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, “Rekid” veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla; her ne isim altında olursa olsun robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.

5. SORUMLULUK HALİ

5.1. Üye, “Rekid”i tamamen kendi isteği ve iradesi ile kullanmaktadır. Diker Bilişim; "Rekid" kapsamında sunulan hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağı, "Rekid"in veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da "Rekid"e bağlantı sağlanması ile belirli sonuçların elde edileceği veya iş başarısının kesin olarak artacağı hususlarında herhangi bir taahhüt vermemekte; "Rekid"in, yazılım ve içeriğinin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta; "Rekid" kapsamında bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması halinde sorunlu yanların giderileceği hususunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu bağlamda Diker Bilişim; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, "Rekid"in kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6. MÜCBİR SEBEP

6.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Rekid" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Rekid” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için "Rekid"den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Rekid"in gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

7.1. Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Diker Bilişim'in ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı olacağını ve kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. Maddesi kapsamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

8.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

8.2. Diker Bilişim; tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi, Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikasını uygun göreceği veya ihtiyaç duyacağı herhangi bir zamanda ayrıca bir ön bildirimde bulunmaksızın "Rekid" üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanır, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam eder. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA FESHİ

9.1. Diker Bilişim; Üye'nin işbu sözleşmeye, işbu sözleşmenin eklerine veya hukuka aykırı tutum ve davranışlarını tespit ederse, başkaca hiçbir ihtar veya ihbara ihtiyaç duymaksızın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve doğrudan feshedebilir. Üye sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle her ne ad altında olursa olsun hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

9.2. Üye; Sözleşme’yi, herhangi bir sebep göstermeksizin dilediği zaman, "Rekid" üzerinden üyeliğini iptal ederek feshedebilir. Sözleşme feshedilmediği müddetçe; Üye, "Rekid"i aktif olarak kullanmasa dahi Sözleşme yürürlükte kalır, hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam eder.

9.3. Sözleşme’nin feshi, Üye’nin ve Diker Bilişim’in fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

10. YETKİLİ MAHKEME

10.1. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL MERKEZ MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir.

11. SÖZLEŞMENİN EKLERİ

11.1. Üye; Ek-1'de yer alan Kullanım Koşulları, Ek-2'de yer alan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması ve Ek-3'te yer alan Üyelik Formu'ndan oluşan işbu Sözleşme’nin Ekleri’nin Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşmenin ekleri ile Üyelik Sözleşmesinin hükümleri arasında çelişki olması halinde Taraflar işbu Üyelik Sözleşmesinin hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.